Turn-key System Integration

Цялостни решения

Телелинк обикновено организира дейността си по даден проект около добре подбран екип, за да се гарантира успешното изпълнение на изисванията на клиента. Броят на дейностите и услугите, както и броя на подбраните екипи, може да варират в зависимост от нуждите на клиента, продукта или бюджета. Ние сме гъвкави и благодарение на нашия опит и експертиза можем да вникнем и разберем нуждите на клиента, с цел постигане на плавно интегриране на техническите решения в отговор на неговите очаквания. За да постигнем това следваме най-добрите практики и процеси, които са се доказали от натрупания през годините опит, като например всяка услуга може да включва предварителното създаване на документи или процедури, чрез които да придобием по-добра подготовка и по-ясна видимост за стъпките, които трябва да предприемем, за да изпълним техническите аспекти на конкретния проект.

Проектът се доставя "до ключ" обикновено включва следните фази:

 

Фаза планиране

 

Фазата на планиране с нашите клиенти започва още преди поръчката - по време на предпродажбената фаза. При изготвянето на финансовото и техническото предложение, включваме технически експерти и екипи за управление на проекти, за да планираме и предложим най-подходящото решение за клиента.

Проектът обикновено започва със среща, с цел запознаване на членовете на екипа, по съответния проект, с клиента и определянето на ролите на всеки един от тях. На срещите се решава как и колко често по време на проекта ще се осъществява комуникация, докладване и други компоненти по управлението на самия проект.

 

  • Управление на проекта

Целта Управлението на проекта е да се гарантира, че резултатите от проекта съвпадат с изискванията на клиента, определени в договора или поръчката. Тези услуги са свързани с планирането, управление на изпълнението, мониторинга, контрола и отчетността на процесите, свързани с обхвата, качеството, сроковете, графиците, рисковете, човешките ресурси, разходите и комуникациите в проекта.

Проектът може да има назначени технически експерти, които да осигуряват и контролират техническите аспекти на проекта, както и работещите екипи.

 

  • Оценка за готовност

Процесът на оценка на готовността има за цел да провери дали съществуващите мрежа и ифраструктура на клиента са в готовност за започване на проекта, като при необходимост се събира допълнителна информация. Оценката може да бъде свързана с готовността на различни нива (физическо, мрежово, ниво на сигурност) в зависимост от конкретното решение и работно място на клиента.

 

 

Фаза Дизайн

 

  • Разработване на дизайн

Разработването на дизайна е част от проекта, в която се включва подробно описание на индивидуалното решение, създадено и адаптирано специално за клиента, взимайки предвид съответните специфики и тяхното взаимодействие при създаването на цялостното решение. Клиентът може да участва при идентифицирането и потвърждаването на изискванията, както и при определянето на окончателните параметри по проекта. Дизайнът бива описан от екип от опитни експерти, като се вземат предвид специфичнияте технически и бизнес изисквания на клиента, както и информацията, предоставена по време на работните срещи и последващите прегледи на дизайна. Обикновено дизайнът е документиран и одобрен от клиента преди да се продължи със следващите интеграционни дейности.

 

  • Доказване на концепцията/тестване на дизайна

Телелинк може да извършва тестове на специфични части на функционалния дизайн, за да се провери дали той отговаря на изискванията на клиентите. Тези изследвания се осъществяват с помощта на надеждно оборудване, достатъчно мощно, за да симулира специфичните компоненти на реалната постановка в лабораторията на Телелинк, в присъствието на упълномощен представител на клиента.

 

 

Фаза Интеграция

 

  • Физически монтаж и въвеждане в експлоатация

Телелинк извършва физически монтаж, окабеляване и свързване на оборудването, съгласно посоченото в документацията на проекта, при спазване на препоръките на производителя на оборудването и изискванията на клиента.
Телелинк конфигурира оборудването предварително или на място, базирайки се на предварително изготвен график, одобрен от всички заинтересовани страни. Ако разработването на дизайн не е част от проекта и клиентът вече има разработен дизайн, Телелинк следва шаблоните и насоките на клиента и ги прилага върху доставеното оборудване.

 

  • Приемни тестове

В зависимост от конкретното решение, по проектът биват планирани и извършени различен брой тестове, с цел да се провери дали инсталацията е успешна и дали продуктът предоставя всички необходими функции след самото интегриране. Тестовете могат да се извършват пред упълномощен представител на клиента в зависимост от съответните изисквания.

 

  • Миграция

Част от обхвата на проекта може да включва мигриране от старо към ново оборудване или от една технология към друга. В този случай Телелинк изготвя документ, процедура за миграция, в който се планират стъпка по стъпка извършваните дейности по време на миграцията, за да се осигури минимално прекъсване за клиентите.

 

  • Екзекутивна документация

След успешното приключване на проекта Телелинк може да актуализира съответната документация, включена в проекта, в зависимост от реалната инсталация и/или интегриране на продукта. Актуализациите могат да бъдат включени в обхвата на клиента, за да бъдат налични при бъдещо инсталиране и/или интегриране на нови решения.

 

  • Обучение на персонала

Телелинк не е сертифицирана агенция за извършване на професионални обучения, но в обхвата на проекта могат да бъдат включени услуги по обучение на персонала, който ще отговаря за управлението на интегрираното решение в бъдеще. Обучението може да включва преглед на използваните технологии, както и въведение и споделяне на практически аспекти при работа с оборудването. Можем да бъдем посредник и организатор на професионално обучение, базирайки се на изградена и поддържана мрежа от доверени, сертифицирани партньори.